1. תנאי שימוש – כללי

1.1 אתר הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע"מ (להלן: "האתר") משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני לתושבי העיר  ולרווחת ציבור הגולשים בכללותו.

1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.

1.3 השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם. התאגיד שומר    

       לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

1.4 אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר,. לכל מטרה שהיא.

1.5 התאגיד יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, וכן את תנאי התקנון מעת לעת, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

 

  1. העלאת תוכן לאתר

2.1 לא יורשה פרסום או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי או בלתי הולם.
 

  1.   זכויות קניין

3.1 כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של התאגיד.

 

  1.  הגבלת אחריות

4.1 הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת והתאגיד יהא פטור מכל אחריות בקשר לכך.

4.2 התאגיד  לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו.

4.3 ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג' כלשהו. מובהר כי התאגיד  אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

4.4 הצבת קישורים על ידי התאגיד באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של התאגיד, במפורש או מכלל, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.5 למניעת ספק, התאגיד אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

4.6 כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, ובהם מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

  1. שונות

5.1 על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים.

5.2 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.