הצהרת פרטיות הבאר השלישית – תאגיד מים וביוב בע"מ

(להלן: "הבאר השלישית")

1. מבוא

1.1. אנו הבאר השלישית מכבדים את פרטיותם של המשתמשים באתר ומחויבים להגן עליה, ולכן רואים חשיבות רבה במסמך מדיניות פרטיות זה, שמטרתו לפרט את האופן בו החברה אוספת מידע על ו/או אודות משתמשים באתר וכן כיצד ולאיזה מטרות החברה אוספת מידע כאמור. המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

1.2. בעת השימוש באתר לצרכים שונים, אתה עשוי להידרש למסור לבאר השלישית מידע אישי מסוגים שונים, ואנו אוספים מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנמסר ונאסף הינו מידע אישי, וחלקו אנונימי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע אנונימי.

1.3. בטרם השימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע אישי באתר, אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות בעיון וכי אתה מבין אותם. השימוש שלך באתר ייחשב להסכמה מפורשת ומדעת מצדך לכל התנאים, ההתניות וההודעות הנכללים במדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, אל תמסור מידע כלשהוא לבאר השלישית באמצעות האתר.

 

2. הגדרות

2.1. “אתר” – משמעו אתר האינטרנט של “הבאר השלישית” בכתובת https://www.habeer3.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהא מעת לעת.

2.2. “החוק” – חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

2.3. “מידע” – משמעו מידע אישי ומידע אנונימי, ביחד או לחוד.

2.4. “מידע אישי” – משמעו כל נתון או מידע שתמסור לחברה באופן יזום באתר בהתאם למטרת הפניה שלך לחברה באמצעות האתר, אשר מזהה או מאפשר לזהות אותך באופן אישי (כדוגמת שמך, כתובת דוא”ל שלך, מספר ת.ז. שלך, אמצעי התשלום שלך וכו’), וכן כל מידע המהווה “מידע” ו/או “מידע רגיש” כהגדרתם בחוק.

2.5. “מידע אנונימי” – משמעו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה או מאפשר לזהות את המשתמש באופן אישי, אשר מקושר למכשיר הקצה בו המשתמש עושה שימוש באתר (כגון אופן השימוש באתר, סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בו נכנס המשתמש לאתר וכו’).

2.6. “אתה” או “משתמש”; “החברה”; “חומר מקוון”, “שימוש באתר” – כהגדרת מונחים אלה בתנאי השימוש.

 

3. הסכמה

בהתאם לחוק, הנך מאשר כי ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל האמור להלן:

3.1. המידע האישי שנמסר על ידך לחברה באתר נמסר בהסכמתך ומרצונך החופשי וכי אתה מודע שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע האישי באתר ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהוא באתר. ואולם, אתה מבין ומסכים כי מבלי למסור את פרטיך הנ”ל, כולם או חלקם, יתכן כי לא תוכל להשלים את פנייתך לחברה באמצעות האתר (לרבות לצורך ביצוע פעולות כלשהן), וכי החברה לא תוכל לספק לך מענה בקשר לנשוא פנייתך אלינו (למשל – לגבות תשלום); עוד מובהר, כי מוטלת עליך חובה חוקית לשלם בגין השירותים המסופקים לך ע”י החברה, מכוח כללי תאגידי מים וביוב (אמות המידה לשירות), תשס”א-2011 (“כללי תאגידי מים וביוב”). ככל שבחרת לשלם את חשבון צריכת המים והביוב שעל שמך ו/או על שם מי שמטעמו אתה משלם באמצעות האתר – תידרש למסור לנו מידע אישי (כדוגמת פרטי זיהוי, אמצעי תשלום וכו’) נכון ומלא, על מנת שנוודא כי אתה (או מי שעבורו אתה משלם) הינו “צרכן”, כהגדרתו בכללי תאגידי מים וביוב.

3.2. המידע האישי שתמסור לחברה ישמר במאגר/י המידע של הבאר השלישית, והחברה תעשה בו שימוש לצרכים המפורטים במדיניות פרטיות זו, והכל בין בעצמה ו/או באמצעות צדדי ג’ מטעמה (ובכלל זה תהא רשאית להעביר אותו לצדדי ג’ הפועלים מטעמה, מצויים מחוץ לישראל) לצרכים ולמטרות המפורטים בסעיף 5 להלן, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

3.3. אם וככל שאתה מוסר מידע אישי של או עבור צד ג’ כלשהוא, קיבלת את מלוא ההסכמות הנדרשות עפ”י כל דין מאותו צד ג’, והשימוש שייעשה במידע אישי כאמור ע”י החברה בהתאם למדיניות פרטיות זו לא יפגע בפרטיותו של אותו צד ג’ ו/או בזכויות אחרות כלשהן.

3.4 כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע , פעילויות, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב ולצורך יצירת קשר. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת.

 

4. איסוף מידע אישי

במסגרת השימוש באתר, אתה עשוי להידרש למסור והחברה עשויה לאסוף מידע אישי באמצעים טכנולוגיים שונים, כמפורט בסעיף ‏8 להלן. סוג המידע האישי שתמסור ו/או ייאסף על ידנו עשוי להשתנות, בהתאם לסיבה ו/או המטרה שלשמה אתה פונה אלינו באתר. גם המידע האישי שאנו עשויים לאסוף כתוצאה מהשימוש שאתה עושה באתר עשוי להשתנות, בהתאם לאופן השימוש שלך באתר (למשל – כתוצאה משימוש באתר ממחשב נייח או מכשיר סלולרי).

בפרק זה, יפורטו סוגי המידע האישי שייאסף בהתאם לאמור לעיל, כאשר מובהר כי האמור בפרק זה יחול על מידע אישי שלך ו/או מידע אישי שתמסור על או עבור צד ג’ שמטעמו או בשמו אתה פונה לחברה באמצעות האתר, בהתאם ובכפוף לסעיף ‏3.3 לעיל ו- ‏4.2 להלן.

4.1. מידע אישי שאתה מוסר באתר

4.1.1. מידע אישי שאתה מוסר לצורך קבלת מידע, נתונים ובירורים אודות חשבונות צריכת המים והביוב על שמך : עליך לבצע הזדהות באתר התשלומים. במצב זה תידרש למסור מידע אישי מסוגים שונים, כדוגמת: מספר תעודת זהות/דרכון; מס’ טלפון סלולרי, וסיסמא (סיסמה אישית למשתמש רשום ו/או סיסמא חד פעמית אם אינך רשום).

4.1.2. מידע אישי שאתה מוסר במסגרת הגשת בקשות שונות באתר (לרבות באמצעות מילוי טפסים): המידע האישי שתידרש למסור עשוי להשתנות בהתאם לאופי הבקשה שתגיש לחברה באתר. כך למשל, בקשה להצטרף להוראת קבע תחייב אותך, בין היתר, למסור פרטי אמצעי תשלום; בקשות הקשורות בהחלפת צרכנים ועדכונים יחייבו אותך, בין היתר, למסור פירוט אודות דיירים נוספים; ככל שהינך מיפה כוחו/ה של אדם אחר לפעול בשמך, תידרש למסור את פרטיך ופרטיו של מיופה הכוח; בקשות הקשורות בצריכה ומדי מים יחייבו אותך, בין היתר, למסור את פרטי הזהות שלך וחתימתך.

4.1.3. מידע אישי שאתה מוסר לצורך ביצוע תשלומים: לצורך ביצוע תשלום חשבון צריכת מים וביוב, עליך למסור תחילה מידע אישי כדוגמת טלפון, כתובת דוא”ל, וכן מספר תעודת זהות ופרטי אמצעי תשלום אשר יועברו ישירות לספק התשלום והסליקה, בהתאם לקבוע בתנאי השימוש ובסעיף ‏6.1.2 להלן.

4.1.4. ככל שאתה פונה לחברה על מנת להירשם לשירות כלשהוא בשם חברה בע”מ או ישות משפטית אחרת שעל שמה יירשם החשבון לאספקת מים, תידרש למסור לנו את שמך המלא.

4.1.5. ככל שסימנת באתר כי הינך מעוניין לקבל חומר מקוון באמצעות דוא”ל במקום דואר רגיל (פיזי), נעשה שימוש בכתובת הדוא”ל שלך לצורך כך, בהתאם ובכפוף לקבוע בתנאי השימוש.

4.2. מידע אישי שאתה מוסר על אדם אחר. ככל שהינך עושה שימוש באתר עבור אדם אחר (למשל – ככך שהינך מעוניין לשלם את חשבון צריכת המים והביוב, לבצע בירורים או לדווח על תקלה עבור בן משפחה) – הינך מצהיר ומתחייב כי הינך מורשה ובעל ההסכמות הנדרשות עפ”י כל דין הן לבצע פעולות עבור האדם הנוסף ובמסגרת זו למסור לחברה מידע אישי שלו, והן לשימושים שהחברה עושה במידע כאמור לפי מדיניות פרטיות זו.

4.3. מידע אישי שהחברה מקבלת אודות משתמש מצדדי ג’

4.3.1. בהיותה גוף ציבורי (כהגדרת מונח זה בחוק), החברה עשויה לקבל ו/או להיחשף מעת לעת למידע אישי אודותיך כפי שנמסר לה ע”י גופים ציבוריים אחרים, וזאת לצורך אימות זהותך ובפרטיך, כפי שנמסרו על ידך באתר. המידע המתקבל בחברה ע”י צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית בלבד. מובהר בזאת כי החברה אינה בודקת את נכונותם, אלא מצליבה אותם אל מול הנתונים שמסרת באתר או בדרך אחרת, והכל – כחלק אינטגרלי מהשירות שהחברה מספקת במסגרת האתר או בדרך אחרת. האחריות לאימות הנתונים שלך ומולך היא של הגוף הציבורי ממנו החברה מקבלת את המידע, ולחברה אין ולא תהא כל אחריות משפטית ו/או אחרת בקשר לקבלה ושמירה ו/או שימוש במידע שגוי ו/או לא מעודכן שנמסר לה.

 

5. שימוש במידע אישי

בהתאם לחוק, ידוע לך ואתה נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה מקבלת ואוספת המידע האישי אודותיך למטרות ולשימושים הבאים (כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת): (א) ביצוע התפקידים המוטלים על החברה עפ”י חוק תאגידי מים וביוב, התשס”א-2001, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו; (ב) ככל שמסרת לנו אמצעי תשלום – נעשה שימוש במידע זה בעצמנו ו/או באמצעות צדדי ג’ הפועלים מטעמנו לצורך ביצוע והשלמת הליך גבית התשלום ממך, ומשלוח חשבונית/קבלה בגין ביצוע התשלום; (ג) ניהול מידע על תושבי העיר רחובות הקשור לשירותי המים והביוב המסופקים להם, מתן השירות לתושבים וכן למשתמשים באתר (שהיו, הינם או יהיו תושבי העיר רחובות) –בקשר עם נשוא פנייתם לחברה.

 

6. העברת מידע לצדדי ג’

6.1. חלק מהשירותים המוצעים באתר מבוצעים בפועל ע”י צדדי ג’, המשמשים כקבלני משנה של החברה הפועלים מטעם החברה. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים כי לחיצה על שירותים מסוימים באתר עשויה להוציא אותך מהאתר ותעבור ישירות לאתר של ספק השירותים הרלבנטי. לחלופין, פעולה זו תגרום להעברת מידע מסוים לספקי השירותים הרלבנטיים, בהתאם למטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו. בכלל זה:

6.1.1. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לספקי מחשוב ענן (שעשויים להימצא מחוץ לגבולות ישראל) לצרכי אחסון ו/או גיבוי הנתונים ככל שהחברה תבחר לקבל שירותים מסוג זה.

6.1.2. החברה תהא רשאית לאפשר גישה למערכות מידע הכוללות מידע אישי לספקי תוכנה למיניהם לצרכי תחזוקה ותיקון תקלות במערכות המידע בהן שמור המידע. כמו כן, החברה תהא רשאית להעביר ו/או לאפשר גישה למידע האישי לספקים שונים המספקים לחברה שירותים בקשר עם השירותים נשוא מדיניות פרטיות זו, לרבות ספקי סליקה, בתי תוכנה שונים המספקים לחברה שירותי תפעול וכו’.

6.1.3. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי לרשויות מוסמכות ו/או עפ”י צו בית משפט ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על זכויות החברה ונכסיה ו/או ככל שמסירת מידע כאמור מחויבת עפ”י כל דין.

6.1.4. מבלי לגרוע מכל האמור, החברה תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג’ כמפורט בסעיף 7.4 להלן, ללא מגבלה. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, ועל כן, אתה פוטר את החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה בשל כך.

6.2. ידוע לך שמידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לישראל, לרבות למדינות המעניקות הגנה פחותה יותר לפרטיות מאשר ההגנה המוענקת על פי דיני מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו אתה נותן הסכמתך מדעת לכך.

6.3. החברה מתחייבת כי העברת מידע פרטיך האישיים לצדדים שלישיים תהיה מוגבלת אך ורק למטרות המנויות במדיניות זו ורק בהיקף ובמידה הנדרשים לפי שיקול דעתה של החברה. החברה תנקוט מאמצים נאותים על מנת להבטיח שמקבלי המידע יהיו כפופים לחובת סודיות ואבטחת מידע ביחס למידע, לפי כל דין.

 

7. איסוף מידע אנונימי

7.1. כאשר אתה עושה שימוש באתר, החברה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך השימוש באתר, שהינו מידע אנונימי, היינו – שאינו מזהה אותך באופן אישי ואינו ניתן לשיוך אליך.

7.2. המידע האנונימי הנשלח אלינו עשוי לכלול, בין היתר: נתונים על הדפים בהם משתמשים ביקרו, סוג מכשיר, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתר וממנו, כתובת URL ממנה הגולש הגיע לאתר וכו’.

7.3. החברה מנתחת ועושה שימוש בעצמה או באמצעות מי מטעמה במידע אנונימי למטרות המפורטות להלן (כפי וככל שישתנו מעת לעת): (א) הערכת האופן שבו המשתמשים משתמשים באתר לצורך ניהול, שיפור וקידום האתר; (ב) תיקון תקלות; (ג) שיפור חווית השימוש באתר; (ד) ניתוח ופילוח דפוסי גלישה באתר; (ה) כל מטרה חוקית אחרת כפי שנמצא לנכון.

7.4. החברה תהיה רשאית להעביר מידע אנונימי לצדדי ג’ הפועלים מטעמה לצורך מימוש המטרות דלעיל, ולכל מטרה חוקית אחרת כפי שתמצא לנכון. מאחר ומדובר במידע שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי, המשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.

 

8. כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע

8.1. החברה עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, כדוגמת cookies (עוגיות), “Google analytics" תגי אינטרנט וטכנולוגית Facebook © pixel, וזאת לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצורך שיפור חווית גלישת המשתמש.

8.2. Cookie הוא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך בשירות באמצעות האתר. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך.

8.3. אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי ה-Cookie שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול להפריע לשימושך בשירות באמצעות האתר.

 

9. אבטחת מידע

9.1. לצורך יצירת אזור אישי באתר הבאר השלישית, עליך להזין, בין היתר, סיסמא בהתאם להנחיות המופיעות באתר. הנך אחראי לשמירת סודיות הסיסמא ואינך רשאי להעבירה ו/או לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בשם המשתמש והסיסמא ו/או בחשבונך. הנך נדרש לדווח לחברה על כל שימוש לא מורשה בפרטיך.

9.2. לתשומת ליבך, כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות פרטיך המזהים (למשל – מספר ת.ז. ו/או הסיסמא שלך (לרבות כל מידע אישי שיימסר תוך שימוש בהם) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, ואתה פוטר את החברה וכל מי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשמך, בפרטיך, ולתוצאות השימוש כאמור.

9.3. החברה משתמשת בטכנולוגיות אבטחת מידע מקובלות באתר, ותעשה מאמץ סביר על מנת להבטיח כי האתר יהיה חופשי ונקי מווירוסים, תולעים או סוסים טרויאניים. החברה תפעיל ותיישם נהלים מקובלים בשוק לאבטחת המידע האישי שלך האגור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, ידוע לך, למרות האמור לעיל, שאין בכך כדי להעניק ביטחון מוחלט ביחס למידע שתמסור באתר (בין אם נשמר בפועל במערכות המידע של החברה ובין אם נשמר ומאוחסן אצל ספק/י ענן).

9.4. לפיכך, באחריותך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על מחשבך או מכשיר הקצה ממנו אתה עושה שימוש באתר (לרבות התקנת תוכנת אנטי וירוס, נעילת מחשב, החלפת סיסמאות וכו’), על מנת להגן על מידע אישי שלך.

 

10. שמירת מידע, זכות העיון, תיקון ומחיקת מידע

10.1. ככלל, מידע אישי שלך או אודותיך ישמר במאגר/י המידע של החברה לפרק הזמן הדרוש לחברה לצורך מענה לפניית המשתמש או מתן השירות הרלבנטי למשתמש, לפי העניין, וכל עוד יש לחברה צורך לגיטימי או חובה חוקית או אחרת לשמור אותו עפ”י כל דין. מידע אנונימי יישמר במערכות המידע של החברה ללא הגבלת זמן (כל עוד הדבר אינו אסור עפ”י כל דין).

10.2. הנך זכאי לעיין במידע האישי המוחזק אודותיך במאגר/י המידע של החברה, ככל שנשמר, לבקש לתקן את המידע או מחיקתו, באמצעות משלוח פניה לחברה בדוא”ל [email protected] , אנחנו נפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עלינו עפ”י החוק. ואולם, מידע אישי הדרוש לחברה לצורך המשך ניהול עסקיה ו/או הדרוש לצורך מטרה לגיטימית כדוגמת התגוננות מפני תביעות (והכל, ככל שדרוש) ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ”י חוק.

 

11. צור קשר

הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה, בקשה או בעיה הקשורה במדיניות הפרטיות באמצעות פניה אלינו, ואנו נעשה כל מאמץ לחזור אליך בקשר לפנייתך בהקדם האפשרי.