1
פרטים אישיים
2
הצהרה


פרטי מגיש הבקשה:

יש לציין רחוב + מספר. במידה ומדובר בפתיחת שני הידרנטים יש לציין את מקטע הרחוב (ממספר X למספר Y)

יש לצרף תמונה של ההידרנט המבוקש במידה ומדובר בשני הידרנטים- יש לצרף תמונה של שניהם.

 

 

הואיל והבאר השלישית תאגיד המים והביוב בע"מ להלן: "התאגיד" (מבקש לשים דגש מיוחד בנושא הבטיחות בעת ביצוע פעולות בהידרנטים עירוניים ) להלן: "הפעולות"

.1 הינני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

1.1 ידועים ומוכרים לי כל החוקים, התקנות והוראות הדין המתייחסים לבטיחות בעבודה בכלל ולבטיחות בביצוע הפעולות אותן אבצע בפרט, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות הדברים, הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970 והתקנות שהותקנו על פיה, והוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד1954.

1.2 הנני בעל הידע, המיומנות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע הפעולות בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותי, ציוד, כלים וכל הנדרש לביצוע הפעולות.

1.3 העובדים המועסקים מטעמי ו/או מי מטעמי בפעולות, בקיאים בנוהלי הבטיחות הנדרשים לשם ביצוע הפעולות.

1.4 לספק לעובדים מטעמי את כל העזרים והאמצעים, ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות נדרשים בעבודתם, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים בעת ביצוע הפעולות, לרבות הקמת והצבת גדרות ומעקי ביטחון, סימון אתרי העבודה ביום בסרטים זוהרים ובלילה על ידי הצבת תאורה, הנחת שלטי זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור העבודה ולהימנע מהשארת פתחים, בורות ושוחות ללא כיסוי, גידור ושילוט.

1.5 כלי-העבודה והציוד יהיו שלמים, תקינים ותקניים, כשכל אמצעי המיגון וההגנה שלהם יהיו שלמים ומורכבים עליהם, כנדרש ע"י היצרן והחוק. כל הכלים הנדרשים בדיקה ע"י היצרן או ע"י בודק מוסמך עפ"י החוק, אכן עברו בדיקה וצוידו בתעודה/ מסמך מתאים ובר - תוקף.

1.6 על מבצע הבדיקה להיות נוכח לאורך כל הבדיקה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת מפגע היכול לגרום לנזק למשתמשים בדרך ו/או למכוניות חונות ו/או לכל ציוד וצמחיה הנמצאים בסמוך לשטח בו מתבצעת הבדיקה.

1.7בגמר ביצוע הבדיקה על מבצע הבדיקה לוודא כי הברז נסגר באופן תקין ולא דולף וכן לוודא כי המים אשר הוזרמו למדרכה ו/או לכביש התנקזו באופן תקין למניעת פגיעה במשתמשים בדרך או מפגע תברואתי.

1.8 ידוע לי כי במקרה של פגיעה בתשתיות ו/או ציוד, עלי לדווח על כך מיידית לתאגיד ולקבל הוראות להמשך ביצוע הפעולות. התאגיד יהא רשאי - אך לא חייב - לבצע את התיקון הדרוש ולחייב אותי בעלויות התיקון ובכל הוצאה שתגרם עקב כך.

1.9הנני אחראי לכל נזק שיגרם לאדם ו/או רכוש ו/או צד ג' כלשהו, שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע העבודות, ואני מתחייב לשלם התשלומים שינבעו מכך ושידרש התאגיד לשלמם ו/או לשפות את התאגיד עבור כל סכום שיפסק לחובתו כתוצאה מכך ובלבד שניתנה לי האפשרות להתגונן בפני תביעה וכתב התביעה הועבר אלי מיידית. התאגיד יודיע על קיומה של כל דרישה שתשלח אליו בכל עת ע"י כל גורם שהוא בשל נזק כאמור, כן הנני מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים להבטחת כיסוי ביטוחי לכל נזק כאמור לעיל.

1.10 ידוע לי כי הפעולה לביצוע פתיחת ההידרנט תיהיה כרוכה בעלות קבועה של עשרה קוב בתעריף של 10.373 ₪

Browser not supported