אין מכרזים להצגה


הודעות על החלטה על התקשרות בפטור במכרז

הנחיות להגשת הצעות במסגרת הליך פניה לקבלת הצעות


עבור לארכיון המכרזים