הודעה על זכות לדחייה בתשלום חשבון המים לזכאים בשל מלחמה

הוראותיו של החוק קובעות, כי מי שנמנה על הקבוצה האמורה, זכאי לדחייה של 30 ימים במועדי תשלומים לפי חוק או לפי חוזה, החלים בתקופה של 7.10.23 עד 7.11.23. קיימת בחוק אפשרות להאריך את המועדים. אפשרות זו טרם הופעלה. דחיית המועדים חלה גם על בני ובנות זוג של קבוצה


נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד ) 7 באוקטובר 2023(, הכריזו שר
הביטחון וממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף בשטחי המדינה כולה ועל נקיטת פעולות
צבאיות משמעותיות. בהמשך להשפעת האירועים על הפעילות במשק, חוקקה הכנסת את
חוק דחיית מועדים )הוראת שעה – חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד
(להלן – "החוק"), המצ"ב.
בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב
בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה
לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת
איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7
בנובמבר 2023 , זכאי לדחיית מועד בת שלושים יום לצורך ביצוע פעולות שהיה עליו לעשות
על פי חוק או חוזה תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים, בתקופה זו (להלן – "זכאי לדחיית
מועד"/"התקופה הקובעת"/"תקופת הדחייה").

לעיון בחוק לחצו כאן :