הודעה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענה ייצוגית, תשס"ו-2006