צריכה חריגה הנובעת מנזילה

נזילת מים ברשת הפרטית גורמת לאבדן מים ומתוך כך, לצריכת מים מוגברת. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה ולכן זיהוי מקדים, יכול למנוע את אובדן המים ואת החיוב בגינו.

חישוב כמות המים החריגה נעשה באמצעות השוואת נתוני צריכת המים שנמדדה בתקופה הנזילה לעומת נתוני הצריכה בתקופה אשתקד (בשנה הקודמת בנכס).

ההפרש שבין תקופת הנזילה לבין התקופה אשתקד יחויב מחדש בתעריף מופחת כפי שנקבע ע"י רשות המים.

הכרה בנזילה תינתן עבור שתי תקופות חיוב רצופות לכל היותר (ארבעה חודשי צריכה רצופים בלבד).

היכן תוקנה הנזילה ?

צנרת פרטית

צנרת משותפת

כמו כן ניתן להוריד את טופס הבקשה בעמוד הטפסים