חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח –  1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט – 1999 יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 20 ₪.

ניתן לשלם באמצעות שיק על סך 20 ₪ לפקודת הבאר השלישית, תאגיד מים וביוב בע"מ,

הבקשה תוגש על גבי – טופס בקשה לקבלת מידע.

את טופס הבקשה לקבלת מידע יש להעביר אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד, גב' אביטל כוכבי.

טל': 073-3946141

פקס: 073-3946146

דוא"ל: [email protected]

דואר: רח' לווין אפשטיין 14 ת.ד 1111, רחובות.

עם קבלת הבקשה, תשלח לפונה קבלה וטופס התחייבות לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

עם קבלת העתק הקבלה, יחל הטיפול בפניה.

במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.

 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע – לאתר לחץ כאן

לתקנות חופש המידע – לחץ כאן

לתקנות חופש המידע – אגרות – לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מידע – לחץ כאן