1
הצהרה והסברים
2
מילוי פרטים
3
פרטי הבקשה ונתוני רטרו
4
טבלת מתגוררים
5
קבצים מצורפים וחתימה
 עדכון מספר הנפשות באופן רטרואקטיבי וקבלת זיכוי כספי
 
תעריף המים אותו גובה הבאר השלישית מלקוחותיו הביתיים מתחלק לשניים:
תעריף 1- תעריף נמוך עבור כמות מים בסיסית (להלן: "כמות המים המוכרת")
תעריף 2- תעריף גבוה עבור כל כמות מים נוספת מעבר לכמות המים המוכרת.
כמות המים המוכרת ליחידת דיור נקבעת לפי מספר הנפשות (הדיירים) הרשומים ביחידת דיור, כאשר כל דייר ביחידת דיור זכאי ל-7 מ"ק של מים בתעריף נמוך לתקופה של חודשיים (60.83 יום).
כך ולצורך הדוגמה, אם מתגוררים ביחידת דיור 3 דיירים הם זכאים ל-21 מ"ק של מים בתעריף נמוך.
אם מתגוררים ביחידת דיור 4 דיירים הם זכאים ל-28 מ"ק של מים בתעריף נמוך, וכן הלאה.
בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו 2016, מספר הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות המים המוכרת בתעריף נמוך, תיקבע על-פי  הרישום במרשם האוכלוסין.
צרכנים שלא הסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, בכתובתם הנוכחית או בכתובותיהם הקודמות,
או צרכנים שהסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, אך מספר הנפשות בחשבון המים הנוכחי או בחשבונות קודמים אינו תואם את מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, מוזמנים להגיש בקשה זו.
יובהר, כי בהיעדר דיווח של צרכנים שלא הסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, וכן במקרים בהם מתגוררת ביחידת הדיור נפש אחת, כמות המים המוכרת תיקבע לפי 2 נפשות בלבד.
כלומר, לפי 14 מ"ק של מים בתעריף נמוך לתקופה של חודשיים (60.83 ימים).

 

 

פרטי הפונה:

כתובת הנכס:

סוג הנכס (חובה) שדה חובה

אנא בחר את סוג הנכס.

 

 

אמצעי יצירת קשר:

יש להקליד מספר טלפון נייד ללא תווים נוספים

 

 

 

 

האם כתובת המגורים תואמת לכתובת הרשומה בתעודת הזהות שברשותך? (חובה) שדה חובה

בעמוד הבא יש למלא את טבלת המתגוררים כפי שמופיע בתעודת הזהות ובספח

יש למלא את פירוט המתגוררים בנכס  בפועל

טבלת דיירים (חובה) שדה חובה
שם מלאקרבהמספר זהות

יש להקליד את כל הנפשות בנכס גם במקרה של שינוי או הוספה / הורדה

צירוף מסמכים

ספח זהות נוסף במידת הצורך

הערות 


הסכמה (חובה) שדה חובה

 ובזאת באתי על החתום 

Browser not supported