הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ - הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: השכרת ארבעה רכבים לעובדי התאגיד נימוקים לבקשת הפטור: המחירים המוצעים ע"י החברה המעניקה שירותים לעיריית רחובות, לפי מכרז פומבי 36/2018 הינם הנמוכים ביותר שהתאגיד יכול היה לקבל בהתקשרות פרטנית. מתן הפטור מסתמך על: הנחיות הממונה על התאגידים, כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017.