הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ – הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: בקשה לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של מערכות הקלטה וצפייה (טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) (CCTV)) לתחנות קידוח ושאיבה.

היקף כספי: עד 100,000 ₪. מתן הפטור מסתמך על: תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים, תש"ג-1993 והנחיות הממונה על התאגידים, כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017.