הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ – הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: התקשרות לביצוע עבודות קרמיקה בבאר רוזנמן (להלן: "הבאר") נימוקים לבקשת הפטור: יש צורך להחליף את הקרמיקה בבאר, בשטח של 52 מ"ר. היקף כספי: כ-25,000 ₪. מתן הפטור מסתמך על: תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים, תש"ג-1993 והנחיות הממונה על התאגידים, כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017.