הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ – הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: התקשרות לאספקה והתקנת משאבה נוספת במכון שאיבה אושיות (להלן: "המכון"); נימוקים לבקשת הפטור: נכון להיום, במכון קיימות 3 משאבות. על מנת לעמוד בדרישות אספקת המים, במיוחד בחודשי הקיץ, נדרשת משאבת גיבוי רביעית ונוספת. המדובר במשאבה המתבצעת בחריטה לפי הזמנה באופן מיוחד ובהתאמה ספציפית למכון. היקף כספי: עד 100,000 ₪. מתן הפטור מסתמך על: תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים, תש"ג-1993 והנחיות הממונה על התאגידים, כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017.