הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ – הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: התקשרות לקבלת שירותי איסוף, דיגום ובדיקות מעבדה לאיכות שפכי העיר רחובות (להלן: "השירותים"); נימוקים לבקשת הפטור: שפכי העיר רחובות (עירוניים ותעשייתיים) מגיעים למכון הטיהור השפד"ן (להלן "המט"ש"). טרם חיבורם למט"ש השפכים נדגמים 24 שעות ביממה על ידי דוגם אוטומטי (בשטח השפד"ן). הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ מחויבת לבדיקת התאמת איכותם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד 2014, ולשם כך דרושים השירותים. היקף כספי: עד 100,000 ₪. מתן הפטור מסתמך על: תקנה 3(1) לתקנות חובת המכרזים, תש"ג-1993 והנחיות הממונה על התאגידים, כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017.