הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ - הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: התקשרות לאספקת מדפסות ומתן שירותי תחזוקה למדפסות. נימוקים לבקשת הפטור: יש צורך במדפסות ובשירותי תחזוקה למדפסות.

היקף כספי: עד 100,000 ש"ח. מתן הפטור מסתמך על: תקנה 3 (1) לתקנות חובת המכרזים, תש"ג-1993 והנחיות הממונה על התאגידים,

כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז - 2017.