הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ – הודעה על התקשרות בפטור ממכרז

מהות ההתקשרות: בקשה לקבלת הצעות לשירותי ניהול ופיקוח לפרויקט הנחת קווי מים ברחובות בתיה מקוב והרצל (בקטע בני משה – הרשנזון) בעיר רחובות.

היקף כספי: עד מיליון וחצי ₪. מתן הפטור מסתמך על: הנחיות הממונה על התאגידים (להלן: "הממונה"), כפי שבאו לידי ביטוי בטיוטת כללי חובת מכרזים (תאגידי מים וביוב), התשע"ז-2017 ותקנות 5א(1) ו-5א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, לפיה, התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון וההנדסה, פטורה ממכרז. לפיכך, פניה תחרותית תיערך מתוך מאגר המציעים של התאגיד.